måndag 28 mars 2016

Temaplanering åk 1-6, Jag, rätten att må bra. Sandra Svensson


Sandra Svensson

Temaplanering åk 1-6  Rosenholmsskolan/Augustenborgsskolan

Ämnesövergripande tema inom sex och samlevnad.

Tema,

Jag, rätten att må bra.

 

Inledning

Tankar om kroppen och den egna personen är centrala hos många barn och ungdomar. Duger jag som jag?  I medier kan eleverna dagligen höra och läsa om hur man ska äta rätt, träna rätt och minska stressen. De påverkas också tidigt av de normer om hur flickor och pojkar får se ut och bete sig, vem man förväntas bli kär i och familjeideal. Kopplingarna mellan de egna inre tankarna och känslorna och samhällets påverkan är många och lämpar sig därför bra för ett ämnesövergripande projekt kopplat till sex och samlevnadsundervisningen.

 

Syfte (pedagog)

Att stärka alla elever som individer genom att ta ett gemensamt ansvar för sex och samlevnadsundervisningen genom ämnesintegrering.

 

Syfte (elev)

Ämnesövergripande,

Idrott och hälsa – kan genom rörelse och fysisk aktivitet stärka elevernas kroppskännedom, öka självförtroendet och få dem att må bättre. Ämnet kan också bidra med kunskap om betydelsen av fysisk aktivitet och vila, liksom problematisera myter om träning och bantning.

Svenska, Svenska som andraspråk, Modersmål och Engelska – kan ge eleverna möjligheter att sätta ord på tankar, känslor och erfarenheter som rör den egna personen.

 Musik – kan hjälpa eleverna att utforska sina känslor och på så sätt stärka tilltron till den egna kroppen, trygghet till de egna känslorna och självkänslan. Hur kan musik användas som en positiv kraft i ens liv och hur kan musik vara en del i ett relationsskapande? Kopplingen mellan musik och dans kan också lyftas.

Naturorienterande ämnen och Biologi – kan bidra med kunskap om kroppen och dess funktioner. Hur påverkar sömn, balanserad kost, träning och sociala relationer människors hälsa? Kunskap om kroppen, exempelvis förtrogenhet med puberteten, kan skapa trygghet.

Samhällsorienterande ämnen och Religionskunskap – kan utforska samhällets och olika religioner och livsåskådningars sätt att finna mening i livet, men också ge eleverna möjlighet att utforska vad de tänker och tycker om olika livsfrågor. Identitet, relationer och familjeformer

Samhällskunskap – kan beröra normer och ideal i samhället samt mediernas roll. Hur påverkas människor av filmer, tv-program, tidningar och dataspel? Hur skildras kvinnor och män, kärlek och familjer? Känns det på olika sätt att följa och att inte följa normerna?

 

Ur centralt innehåll,

 

Idrott och hälsa,

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild. (Årskurs 4–6)

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer. (Årskurs 4–6)

 

Svenska, Svenska som andraspråk, Modersmål och Engelska,

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. (Årskurs 1–3)

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. (Årskurs 4–6)

Åsikter, känslor och erfarenheter. (Engelska, årskurs 4–6)

 

Musik,

Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik. (Årskurs 1–3)

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang. (Årskurs 4–6)

Naturorienterande ämnen och Biologi,

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. (Årskurs 1–3)

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. (Årskurs 4–6)

 

 

Samhällsorienterande ämnen och Religionskunskap,

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. (Årskurs 1–3)

Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen. (Årskurs 4–6)

 

 

 

Fokusord att arbeta kring,

Normkritiskt tänkande

Media

Genus

Sociala medier

HBTQ

Kärlek

Människokroppen

Känslor

Kultur

Kroppsideal

Rättigheter/skyldigheter

Vänskap

 

(Skolverket, 2014) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar