torsdag 5 november 2015

Genussäkra din undervisning. Sandra Svensson RosenholmsskolanAtt arbeta med Genus i klassrummet.


 


Genus kommer från det engelska ordet gender och betecknar det sociala och kulturella könet. Det innefattar de uppfattningar och föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt i samhället. Egenskaper vi tillskrivs.


 


Uppdraget att arbeta med genus, jämställdhet och likabehandling har även ett didaktiskt perspektiv, det vill säga att integrera ett genusperspektiv i syfte, mål och innehåll i ämnesundervisningen. Olika ämnen kan hitta ett starkare stöd i ämnets kursplaner för att integrera genus, men det är ett ansvar för alla ämnen på alla stadier.


 


 
Nedan finns några tips på hur man kan arbeta med Genus utifrån respektive ämne.


 


 


 
    Samhällsorienterande ämnen


 


 • Analyser av tidningar och reklam; hur presenteras kvinnor, män, barn i bilder och texter
 • Analys av tv och andra medier; hur presenteras kvinnor, män och barn., hur ofta förekommer de?
 • Analyser av leksakskataloger; hur är leksakerna uppdelade, varför, följder?
 • Studera statistik; kvinnors andel i olika länders parlament, regeringar, förvärvsarbetande, mäns våld mot kvinnor, människohandel, samt sök förklaringar och orsaker till den statistiska bilden
 • Lyft fram mer osynliga delar av historien; till exempel kvinnors och barns villkor under olika krig, kvinnohistoria på den egna orten, synen på homosexuella och handikappade
 • Gör släktträd och jämför kvinnor och mäns villkor över tiden
 • Studera homosexuellas, handikappade, kvinnor, mäns och barns villkor i andra kulturer, i andra länder
 • Bjud in eller besök kvinnor och män som arbetar i otraditionella yrken
 • Studera kvinnors och mäns villkor på arbetsmarknaden, löner, arbetstider, på den egna orten, nationellt och internationellt
 • Studera samhällsplanering på orten ur genusperspektiv, vem åker bil, buss, var ligger arbetsplatserna, vem arbetar där?
 • Undersök klassens fritidsintressen flickor – pojkar, skillnader i kostnader, tillgång till lokaler, utrustning, vilka följder får det?
 • Arbeta med begreppet människovärde, med exempel från skolan
 • Arbeta med diskrimineringslagstiftning, till exempel sexuella trakasserier på sommarjobbet
   
   
   
   
  Naturorienterande ämnen, teknik och matematik
   


 • Granska framställningen av djur i olika läromedel och böcker, presenteras de utifrån mänskliga egenskaper, till exempel könsroller, hur vederhäftigt är det?
 • Utmana den traditionella bilden av vetenskapsmannen och lyft fram vetenskapsmän som är kvinnor inom fysik, kemi och biologi
 • Se över exemplen i matteboken och gör egna exempel med personer som inte förekommer så frekvent i boken, till exempel samkönade par och aktiva flickor
 • Tag upp och beskriv homo- och bisexualitet på samma sätt som heterosexualitet i biologin, dvs inte som en avvikelse
 • Illustrera matte med kroppsövningar för att träna samarbete, till exempel hur många elever ryms på en kvadratmeter?
 • Arbeta med teknik och uppfinningar, till exempel Finn upp, Snilleblixten
 • Låt flickor och pojkar laborera i no-ämnen var för sig och tillsammans, analysera om det finns skillnaden.

     Svenska 


 • Läs sagor och leta könsstereotypa gestaltningar, skriv tvärtom-sagor
 • Arbeta med filmer och skönlitteratur för att synliggöra kvinnor, mäns, hbtq-personers, handikappade och invandrares villkor och erfarenheter
 • Låt eleverna sätta sig in i och beskriva en homosexuell persons liv, familj, de osynliga normer som den möter i skolan, på arbetet och så vidare, till exempel med storyline-metoden (tematiskt)

 • Lyft fram kvinnliga och hbtq-personer som förebilder inom skönlitteratur, teater och film
 • Gör språkanalyser; av manligt och kvinnligt språk och undersök status på ord som beskriver kvinnor och män
 • När ni arbetar med formella texter, ta exempel från diskrimineringslagstiftningen
 • Stimulera bokläsning på alla tänkbara sätt; bokprat, recensioner från kamrater, läskampanjer
 • Träna flickor i argumentation och pojkar i reflektion eller tvärtom vid behov
   
   

  Idrott och hälsa
   


 • Försäkra dig som pedagog om att alla i klassen kan regler och tekniker för lagsporter som fotboll, handboll, innebandy. Låt de försiktiga, spela i egna lag tills de lärt sig, för att kunna spela tillsammans på lika villkor
 • Träna självförsvar med flickorna/pojkar
 • Lär både pojkar och flickor att vara den som för vid dans
 • Samverka med NO-läraren och illustrera rörelse i fysiken, till exempel rotation i form av folklig dans
   
  Moderna språk, inklusive engelska
   


 • Läs texter om samkönade relationer
 • Arbeta med mänskliga rättigheter som tema, med texter på språket
 • Lyft fram kvinnliga författare i det aktuella språket
   
  Bild
   


 • Gör analyser av mediabilder och gör tvärtombilder
 • Träna alla elever att improvisera, och uttrycka kraftiga känslor i en bild
 • Träna eleverna att arbeta omsorgsfullt och planerat
 • Lyft fram homosexuella, kvinnliga och handikappade konstnärer
 • Visa hur har homosexualitet och heterosexualitet skildrats i konsten
   
  Musik
   


 • Lyft fram kompositörer och musiker som är kvinnor, hbtq-personer eller handikappade
 • Välj musik från både kvinnliga och manliga kompositörer
 • Analysera musiktexter från den musik som ungdomarna lyssnar på utifrån ett genusperspektiv
   
   
   
   
   
  Slöjd
   


 • Låt alla i gruppen gör samma ”könsneutrala” produkter, men utformar dem efter sin personliga kreativitet, till exempel cd-fodral, pennskrin
 • Låt alla arbeta med samma teknik men att utveckla en personlig produkt, till exempel virkteknik
 • Samverka med andra ämnen för att göra utställningar och liknande och stärka samarbete istället för enskilt arbete
   
  Hem- och konsumentkunskap
   


 • Ta andra familjer än den heterosexuella, som utgångspunkter i arbetet
 • Stimulera alla elever att experimentera mer i matlagning, inte alltid hålla sin inom ramen, receptet
 • Arbeta med flick- och pojkgrupper om ni märker att det är flickorna som styr och pojkarna som får ta hand om disken, prata om hushållsfördelning i hemmet
   
   
   
   Man behöver inte göra allt, men alla behöver göra något!

         Med vänlig hälsning
         Sandra Svensson