torsdag 24 april 2014

En läsande klass...

...är ett projekt som bl.a. startats upp av Martin Widmark, barn- och ungdomsförfattare och mellanstadielärare. Syftet med projektet är att förbättra läsförståelsen hos Sveriges låg- och mellanstadieelever och därmed bidra till att fler elever går ut nionde klass med fullständiga betyg. Genom projektet kan nu lärare i landets alla skolor ta del av det material som skapats av projektet. Alla låg- och mellanstadium i Sverige har i dagarna fått boken En läsande klass - träna läsförståelse skickad till sig. Boken innehåller en studiehandledning med lektionsplaneringar och tillhörande övningstexter för åk 1-6. Man kan också ta del av materialet via En läsande klass hemsida på:
www.enlasandeklass.se

Väl mött!
Jenny

fredag 11 april 2014

torsdag 10 april 2014

Hur får vi hela ”havet” att röra på sig?

Förra veckan skrev vi om ”uppdrag skolutveckling” utifrån det som kom fram i enkäten. Vi tolkar in att det är många som känner att utvecklingsområdena spretar åt alla håll och kanter och att många inte riktigit vet vart vi är på väg. Här är det viktigt att tänka på att vi är i början på något och att vårt arbete fram tills nu har varit att samla in era synpunkter för att genom er delaktighet kunna ta fram delmål som känns relevant för Augustenborgsskolan. Det är alltid bra att vara kritisk och ifrågasätta saker och ting, men det finns också saker som ibland är förutbestämda. När det gäller skolutveckling säger skollagen att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Mycket av forskningen lyfter fram språkets roll för lärandet, den formativa bedömningen och det kollegiala lärandet som viktiga byggstenar i arbetet med skolutveckling. Det måste vi ta fasta på och det var roligt att se att delar av detta också kom fram i enkäten, men hur ska det vara praktiskt genomförbart på Augustenborg? Vi kan se att vi behöver struktur, tydliga ramar så väl i personalgruppen som i elevgrupperna och massor av energi till att förändra och prova på nya metoder. Där är vi inte riktigt än, men vi måste hitta vägarna dit. Vi hoppas att alla orkar vara nytänkande, att alla orkar hoppa på båten och våga följa med på en färd mot ett öppet stormande hav, så väl i med- som i motgång på resan mot en högre måluppfyllelse.   

Väl mött

Jenny och Johanna

torsdag 3 april 2014

Uppdrag skolutveckling

Efter måndagens genomgång av enkäten, som gått ut till all personal angående förstelärarnas uppdrag, har vi tagit det första steget att hitta en röd tråd. Enkäten har varit ett sätt för oss att försöka kartlägga vad personalen på skolan tycker är viktigt att satsa på inom skolutvecklingen. Utifrån de svar som kom in efterfrågade en klar majoritet tidiga insatser, men det var också många som känner ett stort behov av att utveckla sin förmåga att bedöma formativt. Vad innebär tidiga insatser för oss på Augustenborgsskolan? Att försöka besvara den frågan blir nästa steg i arbetet att sätta fingret på vad vi egentligen menar och vad olika elevgrupper kan behöva. Den formativa bedömningen ska vävas in i den allmän didaktiska utvecklingen på skolan och kan därför bli ett innehåll i de förberedda diskussionerna i arbetslaget kring undervisningsmetoder, som också en majoritet av personalen efterfrågade. Enkäten visade även att kompetensutveckling efterfrågas vilket är positivt då skolutveckling bygger på kompetensutveckling. Under nästa läsår är det bestämt från språkrådet och skolledningen att vi ska arbeta språkutvecklande på skolan där all tid för kompetensutveckling kommer att fokuseras på det språkutvecklande arbetet där genrepedagogik kommer vara en av utgångspunkterna. För oss blir detta arbete den röda tråden som efterfrågas.

Nu skulle vi vilja att man i arbetslagen under perioden v. 15-19 ägnar en stund åt att diskutera vad som ingår i begreppet tidiga insatser. Vi kommer att dela ett dokument via google drive där ni kan gå in och skriva ner det ni kommer fram till i arbetslagen.

Väl mött!
Jenny & Johanna