söndag 26 april 2015

"Greppa språket" Boktips för språkutvecklande arbetssätt


Greppa språket – ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet

Nationellt centrum för svenska som andraspråk har tillsammans med en rad forskare och skolverket skrivit boken,med grund för att det finns betydande skillnader i skolresultat mellan elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål än svenska.

Lärarens förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt har en avgörande betydelse för elevernas kunskapsutveckling och speciellt elever med svenska som andraspråk.

 

Boken fokuserar på flerspråkiga elever och deras lärandeprocesser. Hur vi som lärare i våra olika ämnen kan ta tillvara på elevernas flerspråkighet och utveckla deras kunskaper från deras individuella nivå.
Boken kan läsas från början till slut men även en bok som man kan hämta tips och idéer vid behov.

Vardagsspråk och skolspråk

Många forskare betonar vikten av att man som ämneslärare är medveten om vad som kännetecknar språket i ens undervisning.

Ulrika Magnusson tar i sin rapport Språk i ämnet upp begreppen vardagsspråk och skolspråk. Där vardagsspråk är det informella språket som talas hemma vid middagsbordet och skolspråket är det språk som eleverna möter i undervisningen. Olika forskare beskriver relationen mellan vardagsspråk och skolspråk på olika sätt. För flerspråkiga elever tar det 1-2 år att lära sig vardagsspråket och 6-8 år för att utveckla skolspråket. För många elever gäller det att utveckla dessa båda språk parallellt och det är ett tufft jobb.

Boken tar upp konkreta exempel hur rörelsen mellan vardagsspråk och skolspråk kan se ut i undervisningssammanhang.

Didaktiska tips

I Greppa språket kan du läsa om olika språkutvecklande arbetssätt som processorienterad skrivpedagogik och genrepedagogik, tips på hur man utvecklar flerspråkiga elevers läsförmåga. Här kan du som läsare kan hämta tips och idéer.

Efter att ha läst boken har jag fått med mig en bred bakgrund varför det är så viktigt att vara medveten om och att arbeta språkutvecklande med flerspråkiga elever i skolans alla ämnen. Boken ger även hel del didaktiska tips och undervisningsmodeller.

 

söndag 19 april 2015

Fluga eller på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

Skolans värld liksom världen utanför förändras och ibland går det fort. Det gäller att hänga med i svängarna och på något sätt förhålla sig till det som händer. I denna förändringsprocess uppstår flugor och i skolans värld kan det innebära en uppsjö av pedagogiska arbetssätt, som kan bli mer eller mindre framgångsrika. En del av dessa metoder och modeller utarbetas av ren välvilja andra på grund av mer kommersiella intressen. Här gäller det att hålla huvudet kallt och inte köpa första bästa metod bara för att den låter bra, utan försöka sätta sig in i vad av allt detta som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att utifrån det våga pröva nya metoder och arbetssätt. Att sätta sig in i den pedagogiska forskningsvärlden är spännande, men kan vara tidskrävande och var ska vi börja? Ett bra stöd för att sätta sig in i aktuell forskning är att läsa de kunskapsöversikter som Skoverket ger ut. Förutom intressant läsning så finns där flera tips på litteratur om du vill fördjupa dig i något. Här vill jag rekommendera de två översikterna ”Forskning för klassrummet” från 2013 och ”Greppa språket” från 2012. Båda översikterna finns som pdf-filer på Skolverkets hemsida:


Greppa språket

I översikten ”Forskning för klassrummet” kan du läsa om forskning kring lärarledd undervisning, det kollegiala lärandet, formativ bedömning, inkluderande arbetssätt, pedagogiskt ledarskap och hur huvudmannen och rektor skapar förutsättningar för skolans arbete utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. I ”Greppa språket” finns fler konkreta exempel där du som pedagog får flera bra tips på metoder och arbetssätt som gynnar framförallt flerspråkiga elever, men även alla andra elever. Utgångspunkten i översikten är att lärarens förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt har en avgörande betydelse för kunskapsutvecklingen och speciellt för flerspråkiga elevers utveckling. De faktorer som forskare lyfter fram som gynnande känner vi igen från det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet, där det gäller att vi lärare har fokus på läsning och skrivning, betonar muntlig framställning och visualiseringar samt ger eleverna krävande uppgifter med mycket stöttning. I detta arbete är det avgörande att läraren känner till och kan analysera språket i sitt ämne, men läraren måste också undervisa om språket i ämnet och olika lärandestrategier som behövs för att ta till sig språk och kunskaper tillsammans med olika typer av formativ bedömning. I boken får du flera tips och tankar kring förhållningssätt och hur du kan undervisa.

Så om du vill bli bättre på att avgöra vad som är flugor eller inte och se till att du använder metoder och modeller på ett konstruktivt sätt så att det gynnar allt fler elevers kunskapsutveckling, så är dessa båda översikter en bra början.


Väl mött!
Johanna

torsdag 9 april 2015

NE - en bortglömd resurs?

Nationalencyklopedin - som startade på 1980-talet när uppdraget från "statsmakten" kom att Sverige behöver ett nationellt uppslagsverk, började med att ge ut fakta och information i 20 traditionellt tunga bokband i alfabetisk ordning. Då var det den enda källan om man ville ta reda på något. Idag har de flesta av dessa "böcker" försvunnit och finns kanske bara kvar som referens-exemplar eller av nostalgiska skäl hemma hos någon...

MEN idag finns Nationalencyklopedin i digital form och jag vill gärna tipsa (och påminna) er alla om några av de fantastiska resurser som finns på webb-sidan www.ne.se. När Malmö stad också abonnerar på tjänsten så att alla pedagoger och elever kan ta del av allt den erbjuder, både i skolan och hemma (om man skapar ett konto i skolan), är det ju synd att inte utnyttja allt den kan erbjuda.
NE är den första källan - alltid, enligt mig.

Uppslagsorden och artiklarna skrivna av utvalda experter är fortfarande centrala. Det finns både en lång och en enkel artikel till varje ord. Ordböckerna är också mycket informativa och användbara.

Men det jag främst vill slå ett slag för är Play och det som döljer sig under fliken Mer


I Play hittar man Utbildningsradions (UR) publika utbud, men också filmer som UR inte har kvar av tidsskäl publikt. Det fina är också att man kan filtrera sina resultat utifrån t ex ålder.


Under fliken Mer finns t ex fakta från World Bank om alla länder. Man kan också hitta mycket annan information om världsförhållanden genom statistik, kartor mm.


Under E-språk  hittar du aktuella artiklar på de vanligaste skolspråken med tillhörande ljudfil. Ett fantastiskt sätt att låta eleverna träna på läs- och hörförståelse. De finns naturligtvis i olika svårighetsgrader.

 Jag skulle också vilja tipsa er om de Temapaket som finns upplagda. Där finns animationer, illustrationer och inte minst många tips på konkreta övningar att använda med eleverna i undervisningen. Det finns ett 80-tal temapaket som alla utformats av pedagoger. Naturligtvis är alla övningar kopplade till läroplanen och det finns en lärarhandledning till varje paket.

Jag hoppas att ni alla tar chansen att klicka er runt och upptäcka den resurs som NE kan vara både för er pedagoger, men också för eleverna i deras lärande.
Jag är naturligtvis tillgänglig för genomgångar och handledning i info-sök kopplat till det ni arbetar med och NE är då en resurs/källa jag brukar visa eleverna.