söndag 26 april 2015

"Greppa språket" Boktips för språkutvecklande arbetssätt


Greppa språket – ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet

Nationellt centrum för svenska som andraspråk har tillsammans med en rad forskare och skolverket skrivit boken,med grund för att det finns betydande skillnader i skolresultat mellan elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål än svenska.

Lärarens förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt har en avgörande betydelse för elevernas kunskapsutveckling och speciellt elever med svenska som andraspråk.

 

Boken fokuserar på flerspråkiga elever och deras lärandeprocesser. Hur vi som lärare i våra olika ämnen kan ta tillvara på elevernas flerspråkighet och utveckla deras kunskaper från deras individuella nivå.
Boken kan läsas från början till slut men även en bok som man kan hämta tips och idéer vid behov.

Vardagsspråk och skolspråk

Många forskare betonar vikten av att man som ämneslärare är medveten om vad som kännetecknar språket i ens undervisning.

Ulrika Magnusson tar i sin rapport Språk i ämnet upp begreppen vardagsspråk och skolspråk. Där vardagsspråk är det informella språket som talas hemma vid middagsbordet och skolspråket är det språk som eleverna möter i undervisningen. Olika forskare beskriver relationen mellan vardagsspråk och skolspråk på olika sätt. För flerspråkiga elever tar det 1-2 år att lära sig vardagsspråket och 6-8 år för att utveckla skolspråket. För många elever gäller det att utveckla dessa båda språk parallellt och det är ett tufft jobb.

Boken tar upp konkreta exempel hur rörelsen mellan vardagsspråk och skolspråk kan se ut i undervisningssammanhang.

Didaktiska tips

I Greppa språket kan du läsa om olika språkutvecklande arbetssätt som processorienterad skrivpedagogik och genrepedagogik, tips på hur man utvecklar flerspråkiga elevers läsförmåga. Här kan du som läsare kan hämta tips och idéer.

Efter att ha läst boken har jag fått med mig en bred bakgrund varför det är så viktigt att vara medveten om och att arbeta språkutvecklande med flerspråkiga elever i skolans alla ämnen. Boken ger även hel del didaktiska tips och undervisningsmodeller.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar