torsdag 8 maj 2014

Vad betyder tidiga insatser för oss?

Under vecka 15 gick vi ut med en önskan till alla arbetslagen där vi ville att arbetslagen skulle försöka sätta ord på vad tidiga insatser betyder för oss här på Augustenborgsskolan. Följande punkter har kommit in:

  • Vi behöver uppmärksamma elevernas olika svårigheter och tydliggöra vilket stöd den enskilda eleven behöver för att bli bemött och få stöd på bästa sätt. Ett inkluderande förhållningssätt och resurser behövs för att kunna skapa en lärandemiljö för alla där ett snabbt och bra samarbete mellan elevhälsoteamet och pedagogerna är viktigt.
  • En önskan om ett fortsatt samarbete med specialpedagogerna på lågstadiet finns där specialpedagogerna arbetar med specifika elever intensivt i perioder. På högstadiet önskar man speciallärare som ansvarar för elever med svårigheter, inte specialpedagoger som "handleder" undervisande lärare.
  • En samsyn kring hur vi ska kartlägga, stötta och utveckla SVA-eleverna från F-9 i deras språkutveckling.
  • Vi behöver arbeta förebyggande och långsiktigt och att det finns tid, resurser och utrymme för detta.
  • Pedagogerna ska arbeta med olika pedagogiska insatser och alternativt metoder för att nå fler elever och i ett tidigt skede tillgodose skilda elevers behov.
I en sammanfattning av punkterna ovan ser vi att vi behöver vara uppmärksamma, ha ett inkluderande förhållningssätt och ett bra samarbete mellan de olika yrkesrollerna på skolan samt en samsyn kring begrepp och metoder där pedagogerna arbetar varierat med alternativa undervisningsmetoder för att skapa en lärandemiljö för alla. Detta kan i sin tur leda till ett förebyggande och långsiktigt arbete för Augustenborgsskolans elever.

  

Vi har många bra startpunkter för att arbeta kring tidiga insatser för våra elever som genomsyras av en vilja hos oss. Nu är det viktigt att gå vidare och fortsätta diskussionen kring tidiga insatser för att bli ännu mer konkreta i vad vi kan göra och hur vi kan göra för att stötta våra elever på bästa sätt. Kanske ska vi ta och bryta ner punkt för punkt så att vi kan tydliggöra begreppet tidiga insatser ytterligare. Vi skickar bollen vidare till vår skolledning.

Väl mött!
Jenny & Johanna  

    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar