torsdag 3 april 2014

Uppdrag skolutveckling

Efter måndagens genomgång av enkäten, som gått ut till all personal angående förstelärarnas uppdrag, har vi tagit det första steget att hitta en röd tråd. Enkäten har varit ett sätt för oss att försöka kartlägga vad personalen på skolan tycker är viktigt att satsa på inom skolutvecklingen. Utifrån de svar som kom in efterfrågade en klar majoritet tidiga insatser, men det var också många som känner ett stort behov av att utveckla sin förmåga att bedöma formativt. Vad innebär tidiga insatser för oss på Augustenborgsskolan? Att försöka besvara den frågan blir nästa steg i arbetet att sätta fingret på vad vi egentligen menar och vad olika elevgrupper kan behöva. Den formativa bedömningen ska vävas in i den allmän didaktiska utvecklingen på skolan och kan därför bli ett innehåll i de förberedda diskussionerna i arbetslaget kring undervisningsmetoder, som också en majoritet av personalen efterfrågade. Enkäten visade även att kompetensutveckling efterfrågas vilket är positivt då skolutveckling bygger på kompetensutveckling. Under nästa läsår är det bestämt från språkrådet och skolledningen att vi ska arbeta språkutvecklande på skolan där all tid för kompetensutveckling kommer att fokuseras på det språkutvecklande arbetet där genrepedagogik kommer vara en av utgångspunkterna. För oss blir detta arbete den röda tråden som efterfrågas.

Nu skulle vi vilja att man i arbetslagen under perioden v. 15-19 ägnar en stund åt att diskutera vad som ingår i begreppet tidiga insatser. Vi kommer att dela ett dokument via google drive där ni kan gå in och skriva ner det ni kommer fram till i arbetslagen.

Väl mött!
Jenny & Johanna


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar