fredag 16 oktober 2015

Hunden - beskrivande text i åk 2

Strax innan sommarlovet var jag på klassrumsbesök i åk 2. Marie som var undervisande pedagog hade nappat på mitt erbjudande om handledning kopplat till arbetet med genrepedagogik. Innan besöket träffades vi och diskuterade lektionsupplägget. Klassen skulle skriva beskrivande texter om hunden. Tidigare hade de arbetat med tankekarta och en fyrfältare av nedanstående modell när de skrev beskrivande texter om olika djur.Vi beslutade oss för att testa en planeringsmodell från Låt språket bära som pedagogerna från Kroksbäcksskolan lyfte fram då de besökte oss. Tanken var att det skulle bli tydligare för eleverna hur de skulle dela upp den beskrivande texten i olika stycken beroende på tema. Genom att varje del i beskrivningen rymdes i en separat ruta i en logisk följd hoppades vi att eleverna tydligt skulle kunna se hur de skulle organisera texten i stycken.

Marie inledde lektionen med att läsa två texter om hunden. En text anknöt till hundens historia eftersom klassen också arbetar med Forntiden som tema. Därefter fick eleverna samla allt sitt vetande om hundar i en tankekarta som Marie sammanställde på tavlan. Utifrån tankekartan antecknades sedan stödord i planeringsmallen. Vi insåg att dessa ord skulle behöva struktureras i en passande ordning för att stötta elevernas textskapande, så medan eleverna var på rast organiserades orden om så att de lättare skulle kunna bilda en löpande text.När eleverna kom tillbaka från rasten var det så dags att skriva på egen hand. Vi inledde gemensamt med diskussion kring lämplig rubrik och hur vi skulle inleda texten med klassificering. Här fick vi också tillfälle att visa på tema-rema (även om vi inte använde just dessa specifika språkliga uttryck.) Vi diskuterade i alla fall hur meningen Hunden är ett husdjur  kan följas av meningen Husdjur är tama och visade på att man i den påföljande meningen kan starta med det ord som avslutar föregående mening. Senare när eleverna skrev aktualiserades tema-rema igen till exempel i meningar som: Hunden har päls. Pälsen kan vara i olika färger. 

Det var lyx att få arbeta med eget skrivande i halvklass med två fröknar. Vi hann svara på elevernas frågor och stötta dem i textproduktionen. Vi kunde gå runt och lyssna till hur eleverna formulerade sina meningar innan de skrev och vi kunde påminna om syftet med rutorna i planeringsmodellen, att eleverna skulle skriva i texten i olika stycken. Stödorden hjälpte eleverna att bilda meningar. Fokus hamnade på Hur ska du skriva en mening med det/de orden? vilket möjligen bidrog till att eleverna tänkte i meningar och påmindes om att börja med stor bokstav och avgränsa med punkt.

Arbetet med texten om hunden gjorde också att vi fick tillfälle att diskutera modalitet. Kan man skriva att hundens päls är brun i en beskrivande text, eller är det bättre att skriva att den kan vara brun? På detta sätt fick eleverna smaka på skillnaden mellan att skriva är eller kan vara.

Det blev ett arbetspass fullt av koncentration och många elever skrev långa texter. Här är några av deras alster:


Tack Marie och nuvarande 3B för att jag fick komma och hälsa på!

/Maria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar